Energie-etikettering: een zorg voor etailers?

Door Arditza de Groot en Marina Kleijn
Bosselaar & Strengers Advocaten 

Retailers hebben al enige tijd te maken met verplichte energie-etikettering waarmee zij hun consumenten dienen te informeren over hoe zuinig, milieuvriendelijk en energiebesparend bepaalde producten zijn. Nieuwe wetgeving uit Europa zorgt ervoor dat ook etailers vanaf 1 januari 2015 de verplichting krijgen om consumenten over het energieverbruik van door hen verkochte producten te informeren. Ecommerce Europe heeft bij de Europese Commissie de noodklok geluid over de ingrijpende veranderingen die de nieuwe wetgeving met zich meebrengt en de korte termijn waarop etailers hieraan moeten voldoen. Maar wat gaat er precies veranderen voor etailers? De belangrijkste wijzigingen op een rij.

Huidige wetgeving voor energie-etikettering
Sinds enkele jaren rust op retailers de plicht om het energieverbruik van zogenaamde ‘energie gerelateerde producten’ te vermelden in de standaard productinformatie en op de etikettering. Onder het begrip energie gerelateerde producten vallen onder meer wasmachines, televisies en verlichting. Voor een in een witgoedwinkel uitgestalde wasmachine schrijft de wetgeving bijvoorbeeld voor dat het energielabel aan de buitenzijde van de voor- of bovenkant van wasmachine moet worden aangebracht. Zo is het energieverbruik van de wasmachine direct voor de consument zichtbaar.

De wetgeving moet ervoor zorgen dat het geven van nauwkeurige, relevante en vergelijkbare informatie over het specifieke energieverbruik van producten de consument ertoe aanzet om te kiezen voor producten die tijdens gebruik minder energie verbruiken of die indirect leiden tot minder energieverbruik. Hierdoor zouden fabrikanten op hun beurt weer gestimuleerd worden om maatregelen te treffen om het energieverbruik en het verbruik van andere hulpbronnen van de producten die zij vervaardigen te verminderen.

Op dit moment is bij verkoop via internet niet vereist dat het etiket en/of de productkaart zelf worden getoond. Volgens de Europese Commissie wordt daardoor de mogelijkheid om goed geïnformeerde aankoopbeslissingen te nemen ingeperkt. Consumenten zouden niet voldoende gestuurd worden door de op het energielabel weergegeven kleurenschaal en niet voldoende voorgelicht worden over de hoogste energieklasse die in de desbetreffende productgroep kan worden bereikt. Ook zouden ze niet voldoende voorzien worden van de in de productkaart opgenomen aanvullende informatie. Dit moet volgens de Europese Commissie veranderen, mede gelet op de gestaag stijgende verkoop van energie gerelateerde producten via internet.

Wetgeving vanaf 1 januari 2015
Wanneer de nieuwe wetgeving van kracht wordt op 1 januari 2015 moeten leveranciers voor nieuwe modellen van diverse energie gerelateerde producten (met inbegrip van aanpassingen aan bestaande modellen) elektronische energielabels en productkaarten beschikbaar stellen. Bij verkoop via internet moet het energielabel en de productkaart door de etailer worden getoond.

Het elektronisch energielabel moet - simpel gezegd - op het scherm getoond worden in de nabijheid van de prijs van het product. De afmetingen moeten zodanig zijn dat het energielabel duidelijk zichtbaar en leesbaar is. Hiervoor moet worden voldaan aan voorgeschreven gespecificeerde afmetingen. Omdat het tonen van het energielabel en de productkaart in de nabijheid van het product in verhouding soms teveel schermruimte in beslag kan nemen, wordt toegestaan dat het energielabel via een zogenaamde geneste weergave wordt getoond.

Onder een geneste weergave van het energielabel wordt verstaan dat deze toegankelijk wordt door een muisklik, door er met de muis over heen te gaan (mouse-over) of door uitvergroting op een separaat scherm. Ook de geneste weergave moet voldoen aan gedetailleerde vastgestelde specificaties.

Vergelijkbare regels gaan gelden voor de productkaarten. Ook deze moeten worden getoond in de nabijheid van de prijs van het product en de afmeting van de productkaart moet ook zodanig zijn dat deze zichtbaar en leesbaar is. De productkaart kan ook worden weergegeven met gebruikmaking van een geneste weergave.

De nieuwe wetgeving is erg gedetailleerd en bevat heel wat informatieverplichtingen. Zonder op de stoel van de etailer te willen gaan zitten, is de kans reëel dat deze regelgeving niet alleen het innovatievermogen van etailers belemmert, maar ook de gewenste winkelervaring. Een webwinkel heeft immers te doen met een maximale schermgrootte en dit zal niet altijd samengaan met de specificaties waar het elektronische energielabel aan moet voldoen. Met name bij het bezoeken van een webshop op mobiele apparaten zal de impact van de nieuwe regelgeving daarom groot zijn.

Een en ander is temeer belastend voor de etailer in het licht van de op 13 juni 2014 in werking getreden consumentenwetgeving, op grond waarvan veel etailers hun webwinkels al hebben moeten aanpassen om aan de in die wet gestelde informatieverplichtingen te voldoen. Niet voor niets trekt branchevereniging Ecommerce Europe aan de bel. Volgens de laatste berichtgeving dringt de organisatie er bij de Europese Commissie op aan dat de implementatiedatum wordt verschoven naar 1 december 2015. Daarbij pleit Ecommerce Europe ervoor om alsnog brancheverenigingen voor etailers te raadplegen, en op die manier tot haalbare alternatieven voor het naleven van de gestelde informatie-eisen te komen.

Conclusie
Vooralsnog moeten etailers echter uitgaan van de regels die per 1 januari 2015 in werking zullen treden. Wij adviseren etailers dan ook om hun website voor de producten waarvoor de nieuwe voorschriften gaan gelden tijdig aan te passen en de elektronische energielabels en productkaarten te verzamelen. Belangrijk daarbij is dat gecontroleerd wordt of de nieuwe weergaven voldoen aan de daarvoor gestelde nieuwe specificaties. Zorg er dus voor dat je als etailer op de hoogte bent van de nieuwe wetgeving zodat je niet voor onaangename verrassingen komt te staan.