Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap RetailTrends B.V., gevestigd te Bennekom aan de Lindelaan 8-10, verder ook te noemen “RetailTrends”. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland te Arnhem, onder nummer 09143617.

Begrippen: 
Advertentie = grafische vorm van publiciteit in de diverse (soorten) media van RetailTrends B.V.. 
Publiciteit = alle vormen van door de opdrachtgever bestelde reclame, waaronder onder meer advertenties, teksten, E-brochures, banners, buttons en soortgelijke uitingsvormen. 
Informatieproducten = alle media uitgegeven en beheerd door RetailTrends in de vorm van onder meer bladen, magazines, boeken, cd-rom’s, internet

Artikel 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 
Deze voorwaarden gelden voor elke aanbieding en elke overeenkomst tussen RetailTrends, en een opdrachtgever waarop RetailTrends deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. 
Van de door RetailTrends gehanteerde voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien en voorzover zulks door RetailTrends schriftelijk is vastgelegd. 
Door met RetailTrends een overeenkomst aan te gaan doet de opdrachtgever afstand van eventueel door hem/haar gehanteerde voorwaarden hoe ook genaamd, zodat op al onze overeenkomsten uitsluitend de door RetailTrends gehanteerde voorwaarden toepasselijk zijn.

Artikel 2 Orders en opdrachten 
1. Alle door RetailTrends gedane aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend. Door de schriftelijke (order)bevestiging van RetailTrends of door feitelijke uitvoering door RetailTrends komt de overeenkomst eerst tot stand. Wijzigingen van opdrachten binden RetailTrends slechts voorzover deze wijzigingen schriftelijk door RetailTrends zijn bevestigd c.q. feitelijk door RetailTrends zijn uitgevoerd. 
Annulering van (delen van) gegeven opdrachten is niet mogelijk behoudens het in dit artikel onder lid 6 bepaalde. Aanvullingen op orders geschieden door ondertekening van een volgend (aanvullend)opdrachtformulier. 
Onder advertenties worden niet alleen verstaan bekendmakingen, aankondigingen en/of reclames van welke aard dan ook, welke in een informatiedrager worden opgenomen, maar ook welke daarin, daarbij of daaraan worden gevoegd en/of gehecht. 
2. De op het opdrachtformulier vermelde prijzen zijn, tenzij anders vermeld, exclusief B.T.W 
3. Advertentieopdrachten zullen in het algemeen alleen dan door RetailTrends kunnen worden geweigerd, indien de inhoud of technische uitvoering hiertoe noodzaakt, een en ander volgens de in Nederland algemeen voor het advertentiewezen geldende normen. 
4. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van compleet en gereed te publiceren materiaal. Dit materiaal moet, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, uiterlijk 10 werkdagen na het geven van de opdracht ter beschikking van of aan RetailTrends worden gesteld. 
5. Advertenties, waarvoor het vereiste materiaal niet tijdig is ontvangen, worden in de bestelde ruimte gepubliceerd met als inhoud de aanduiding "gereserveerd voor", gevolgd door naam en plaats van de betrokkene, of met het reeds bij RetailTrends aanwezige materiaal. 
6. Het publiceren van advertenties op bepaalde plaatsen in de uitgaven kan niet worden gegarandeerd, tenzij sprake is van een uitdrukkelijk overeengekomen voorkeursplaats. Wanneer de bestelde voorkeursplaats reeds elders is verkocht heeft de opdrachtgever, evenals RetailTrends de mogelijkheid de opdracht binnen 15 werkdagen na de desbetreffende mededeling van RetailTrends te annuleren. 
7. De eventueel door RetailTrends ontworpen advertenties blijven het (intellectueel) eigendom van RetailTrends en mogen niet zonder haar uitdrukkelijke schriftelijke toestemming gebruikt, gekopieerd, aan derden ter hand gesteld of anderszins openbaar gemaakt worden. 
8. Het door opdrachtgever aangeleverd materiaal dient te voldoen aan de door RetailTrends op (onder andere) haar internetsite gegeven (technische) specificaties. Bij twijfel dient de opdrachtgever de technische haalbaarheid te controleren bij RetailTrends en daarvoor zonodig een schriftelijke opgave te vragen. 
9. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en RetailTrends, dan wel tussen RetailTrends en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en RetailTrends, is RetailTrends niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van RetailTrends. 
10. RetailTrends neemt de gebruikelijke zorg in acht met betrekking tot digitale gegevensdragers, dia's, werktekeningen, lay-outs en ander haar door de opdrachtgever ter beschikking gesteld materiaal en wel gedurende twaalf maanden na de terbeschikkingstelling. RetailTrends heeft het recht om na het verstrijken van deze periode van twaalf maanden de dia's, werktekeningen, lay-outs en andere door de opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen te vernietigen, danwel aan de opdrachtgever op diens verzoek, voor diens risico en rekening te retourneren.

Artikel 3 Drukproeven en bewijsexemplaren 
De vermeldingen van de opdrachtgever zijn bij wijze van drukproef op papier en/of via internet te raadplegen. In proef uitgevoerde publiciteitszaken kunnen ook digitaal aan opdrachtgever ter controle worden aangeboden. Opdrachtgever verplicht zich eventuele aanpassingen aan het bestelde onmiddellijk doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na de ontvangst van de drukproef of plaatsingsproef aan RetailTrends te melden. Bewijsexemplaren in de vorm van boeken of cd-rom’s worden niet zonder kosten verstrekt. 

Artikel 4 Abonnementen 
1. Een abonnement houdt in, dat RetailTrends periodiek - tenminste éénmaal per jaar - aan de abonnee tot wederopzegging door de abonnee, informatie levert op een informatiedrager, en dat de abonnee deze informatie bij vooruitbetaling betaalt. 
2. Abonnementen hebben, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, in de regel een looptijd van twaalf maanden te rekenen vanaf de totstandkoming van de overeenkomst. 
3. Abonnementen worden telkens, stilzwijgend tegen de dan geldende abonnementsprijs met een zelfde periode als de lopende verlengd, tenzij de abonnee het abonnement schriftelijk heeft opgezegd, uiterlijk één dag voor het einde van de abonnementsperiode. Een opzegging kan per e-mail gestuurd worden naar member@retailtrends.nl. Elke opzegging kan uitsluitend geschieden per het einde van de abonnementsperiode. 
4. Indien het een abonnement van een natuurlijk persoon betreft, eindigt het abonnement op het tijdstip, waarop het overlijden van deze persoon aan RetailTrends wordt medegedeeld. Restitutie van een deel van het abonnementsbedrag voor de niet verstreken abonnementsperiode zal niet plaatsvinden. 
5. Alle in de informatiedragers door RetailTrends vermelde prijzen en tarieven gelden uitsluitend voor abonnees in Nederland, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 
6. Een abonnement dient altijd bij vooruitbetaling te worden voldaan. 
7. Bij wijziging van de naam- of adresgegevens dient de abonnee zowel de oude als de nieuwe adresgegevens schriftelijk tenminste veertien dagen voor de ingangsdatum aan RetailTrends op te geven.

Artikel 5 Verschijningsdata en oplage 
Een genoemde verschijningsdatum in aanbiedingen, bevestigingen en opdrachten wordt zoveel mogelijk in acht genomen, doch deze datum dient immer als benaderingsdatum en kan nimmer als fatale termijn aangemerkt te worden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Een afgegeven aantal als oplage voor een uit te geven blad of andere uiting is altijd bij benadering en nooit exact. Ook hieraan kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen en afwijking, positief of negatief, kan de normale uitvoering van de overeenkomst niet in de weg staan.

Artikel 6 Aansprakelijkheid en reclame 
1. De aansprakelijkheid van RetailTrends, van de personeelsleden van RetailTrends en van de personen voor wie RetailTrends verantwoordelijk en/of aansprakelijk is, voor directe of indirecte schade, mede daaronder begrepen gevolgschade, welke aan RetailTrends haar personeelsleden en/of personen voor wie RetailTrends verantwoordelijk en/of aansprakelijk is, toerekenbaar is, is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit. 
2. Alle redactionele informatie is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld, evenwel kunnen RetailTrends en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. RetailTrends en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. De wederpartij wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op hun professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren. De inhoud van advertenties is samengesteld door of namens adverteerders en wordt door RetailTrends niet beoordeeld op de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid daarvan. RetailTrends aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van advertenties en digitale uitingen. 
3. Reclames tegen de uitvoering van de overeenkomst door RetailTrends dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk doch in ieder geval binnen vijf werkdagen na uitvoering ter kennis van RetailTrends te worden gebracht. Zodra de opdrachtgever redelijkerwijs en aantoonbaar op de hoogte is of had kunnen zijn van de klachtwaardige situatie dient de opdrachtgever deze terstond aan RetailTrends te melden. 
4. RetailTrends kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade die ontstaat uit het tijdelijk niet opvraagbaar zijn van betaalde bedrijfsinformatie op internet. Tevens kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor (vermeende) onrechtmatige publicatie van beeld-/tekstmateriaal in haar media dat haar hiertoe door opdrachtgever(s) ter beschikking werd gesteld. 
5. Vermogensschade voortvloeiende uit materiele schade wordt uitgesloten. 
6. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft RetailTrends in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat RetailTrends gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 
Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan RetailTrends kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 
7. RetailTrends streeft naar de hoogste kwaliteit van publiciteit, maar kan door het gebruik van verschillende hoogwaardige technologieën echter niet in staan voor kleur- en rasterafwijkingen.

Artikel 8. Tarieven en Prijzen 
RetailTrends is gerechtigd de overeengekomen tarieven en/of prijzen te wijzigen. 
Indien een prijsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden door een daartoe strekkend aangetekend schrijven binnen zeven werkdagen na ontvangst van het bericht van de verhoging van het tarief en/of de prijs, tenzij het een op grond van een wettelijke bepaling verplichte c.q. toegestane prijsverhoging betreft. 
Alle prijzen zijn exclusief B.T.W. tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. RetailTrends is gerechtigd elke wijziging van het B.T.W.-tarief aan de opdrachtgever door te berekenen.

Artikel 9 Betaling 
1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dienen de facturen van RetailTrends netto contant binnen veertien dagen na de factuurdatum te zijn voldaan. 
2. De opdrachtgever is - onverminderd zijn overige verplichtingen - vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen een rente verschuldigd van 1% per maand, een gedeelte van een maand voor een volle te rekenen. 
3. Bij niet of niet-tijdige betaling komen alle buitengerechtelijke, gerechtelijke proces- en executiekosten alsmede de voor rekening van de nalatige opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 10% van het factuurbedrag met een minimum van Euro 150,00. RetailTrends heeft het recht om voor ieder aan de nalatige opdrachtgever verzonden aanmaning of sommatie een bedrag van Euro 25,00 aan administratiekosten in rekening te brengen. 
4. RetailTrends heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door RetailTrends, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetalingdoor RetailTrends is ontvangen. 
5. RetailTrends kan zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst een aanbieding annuleren en/of haar overeenkomst met de wederpartij geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien: 
a. de wederpartij surséance van betaling of haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt, of op enig onderdeel van haar vermogen beslag wordt gelegd; 
b. de wederpartij haar activiteiten staakt, ophoudt haar statutaire doel na te streven, tot liquidatie besluit, anderszins haar rechtspersoonlijkheid verliest, of haar bedrijf overdraagt of fuseert; 
c. de wederpartij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de betreffende overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, en zij deze tekortkoming niet binnen 30 dagen van door RetailTrends bij aangetekende hiertoe gemaand te zijn, heeft opgeheven. 
6. Het hiervoor bepaalde in het vorige lid laat onverlet de aan RetailTrends bij tekortkoming in de nakoming van de wederpartij rechtens toekomende bevoegdheden, zoals die tot het vorderen van nakoming en/of schadevergoeding. 
7. Betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de betaler dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 10 Geschillen en toepasselijk recht 
Alle geschillen met betrekking tot de door RetailTrends gesloten overeenkomsten worden gebracht voor de bevoegde rechter te Arnhem, tenzij de wederpartij binnen een maand nadat RetailTrends zich schriftelijk jegens de wederpartij op de inhoud van deze bepaling heeft beroepen, aan RetailTrends schriftelijk kenbaar maakt te kiezen voor beslechting door de volgens de wet bevoegde rechter. Op al deze overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Bovenstaande algemene voorwaarden zijn evenals de door RetailTrends gehanteerde bijzondere voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland te Arnhem, onder nummer 09143617.