Het kabinet is druk bezig met het voorbereiden van een wettelijke regeling voor de franchisesector. De nieuwe wetgeving krijgt een andere opzet dan het verankeren van de franchisecode, waar onder het vorige kabinet sprake van was.

Staatsecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat zegt op basis van gesprekken met de sector een nieuw wetsvoorstel op te stellen. Daarvoor werkt ze samen met Sander Dekker, de minister voor Rechtsbescherming. Met de nieuwe wet moeten de belangen van de franchisegever en (aspirant-)franchisenemer in balans worden gebracht, stelt Keijzer. “Ik streef ernaar het concept in het najaar in consultatie te laten gaan.”

De wettelijke regeling voor de franchisesector richt zich op vier deelgebieden: de precontractuele uitwisseling van informatie, de tussentijdse wijziging van een lopende franchiseovereenkomst, het overleg tussen de franchisegever en zijn franchisenemers en de beëindiging van de franchisesamenwerking. “Als we bijvoorbeeld verduidelijken welke essentiële informatie steeds als minimum moet worden verstrekt door de franchisegever voor het sluiten van de franchiseovereenkomst, kan de franchisenemer beter inschatten of en hoe hij een succes kan maken van zijn onderneming”, aldus Dekker.

Het proces rond nieuwe regelgeving houdt de franchisesector al enige jaren bezig. De Nederlandse Franchise Code (NFC) werd begin 2016 aangeboden aan het kabinet, maar stuitte op bezwaren van onder meer de franchisegevers. Zo zou het ‘een hoog bemoeigehalte’ hebben.