Beslist.nl opereert straks mogelijk ook over de grens

Beslist.nl opereert straks mogelijk ook over de grens

Beslist.nl heeft plannen om naar het buitenland uit te breiden. De activiteiten over de grens worden mogelijk in het derde kwartaal van dit jaar opgestart, zodat de productvergelijker volgend jaar ook buiten Nederland actief is.

Beslist.nl werkt al samen met buitenlandse winkels die actief zijn in ons land, vertelt ceo Kees Verpalen aan Emerce. “Dat willen we ook mogelijk maken voor Nederlandse shops in het buitenland”, meldt hij. “Campagnestructuren zijn in wezen overal hetzelfde.” Voor de eerste stappen over de grens noemt Verpalen Duitsland, Denemarken en Frankrijk. Of in het buitenland ook onder de naam Beslist.nl wordt geopereerd is nog niet besloten.

Verpalen spreekt over een bezoekersaantal van 350 duizend vorig jaar. “Op dit moment zitten we op 450 duizend.” De winst van de productvergelijker liep in 2018 tegen de 550 duizend euro. Het strakker maken van de organisatie, verandering van het managementteam en de wijziging van afdelingen moeten ervoor zorgen dat die winst dit jaar in de miljoenen gaat lopen. “De focus ligt weer op betekenis leveren aan de klant”, stelt Verpalen.

Verpalen ging eerder op RetailTrends in op de transformatie die Beslist.nl doormaakt van prijsvergelijker tot online winkelcentrum. 

Reacties